Forsiden - Aktiviteter - Bestyrelsen - Kontakt - Lokaler - Links - Medlem - Sikkerhed - Vedtægter

 

Vedtægter for Store Heddinge Skytteforening

§ 1.
Navn og hjemsted.


Stk.: 1 Foreningens navn er Store Heddinge Skytteforening (P. A. S. 28. kreds) med hjemsted i Stevns kommune. Foreningen er tilsluttet P. A. S. og De Danske Skytteforeninger, og dermed undergivet landsforeningens vedtægter.

§ 2
Formål
.

Stk.: 1 Foreningens formål er i idrætslig henseende at vække og styrke interessen for skydning, og skabe et godt sammenhold medlemmerne indbyrdes.
Dette gøres bl. a. ved:

- At holde regelmæssige træningsskydninger på de afstande og med de våben, der anvendes i DDS, under hensyntagen til banens godkendelse.

- At afholde præmieskydninger.

- At uddanne skydeledere/banekommandører.

- At der i videst mulig omfang søges kontakt til andre foreninger (kredse) for samarbejde hvad skydning angår.

§ 3
Medlemmer
.

Stk.: 1 Enhver uberygtet mand/kvinde kan optages som medlem i Store Heddinge Skytteforening. I børneklassen optages børn under 14 år.
Stk.: 2 Ingen skytte kan stå som aktiv i mere end en kreds på hver skydeafstand. Derimod kan enhver skytte ved midlertidig ophold i kommunen gives adgang til at deltage i almindelige træningsskydninger efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
Stk.: 3 Ved optagelse modtages et medlemskort indeholdende navn, fødselsdato, bopæl og telefonnummer på medlemmet, samt et eksemplar af foreningens vedtægter.

§ 4
Indmeldelse og kontingent.


Stk.: 1 Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem.
Stk.: 2 Kontingentets størrelse fastlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 5
Udmeldelse, sletning.


Stk.: 1 Udmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem.
Stk.: 2 Hvis kontingentet ikke er betalt ved udgangen af marts måned, bliver vedkommende automatisk slettet som medlem, og såfremt pågældende har eget våben, vil politiet blive underrettet, så våbentilladelsen kan blive slettet.
Stk.: 3 Efter udmeldelsen/sletningen har medlemmet intet krav på foreningen.
Stk.: 4 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 6
Eksklusion


Stk.: 1 Såfremt et medlem på nogen måde modarbejder foreningen eller på anden måde udviser en opførsel, der ikke er i overensstemmelse med god moral, eller som virker nedsættende på foreningens omdømme, skal medlemmet med omgående virkning ekskluderes.
Stk.: 2 Sager om eksklusion af et medlem behandles af den til enhver tid siddende bestyrelse, der såfremt den ikke selv vil afgøre sagen, indberetter denne til Amtsforeningens bestyrelse, der så endeligt afgør sagen.

§ 7
Skydeledere.


Stk.: 1 Foreningen skal have mindst en skydeleder.
Stk.: 2 Skydning må kun finde sted, når der er en ansvarlig skydeleder og banekommandør til stede.
Stk.: 3 Skydelederen leder træningsskydningerne, og han/hun er sammen med bestyrelsen til enhver tid ansvarlig overfor myndighederne.
Stk.: 4 Samtlige tilstedeværende skytter skal til enhver tid efterkomme de direktiver/kommandoer, som skydelederen/banekommandøren giver.
Stk.: 5 Såfremt en eller flere skytter ikke retter sig efter skydelederen/banekommandøren er denne berettiget og forpligtet til at bortvise den/de pågældende skytter for resten af træningsskydningen. Gør den/de pågældende skytter sig skyldig i gentagne forseelser, kan den ekskluderes jfr. § 6.
Stk.: 6 Skydelederen/banekommandøren afgiver i hvert enkelt tilfælde hvor ovennævnte uregelmæssigheder er forekommet, en skriftlig indberetning til bestyrelsen, med angivelse af skyttens navn og medlemsnummer, samt dato for forseelsen.
Stk.: 7 Den skytte , som ekskluderes af foreningen, må aflevere sit medlemskort, og pågældende kan ikke kræve sit forudbetalte kontingent tilbagebetalt.
Stk.: 8 En skytte, der mener sig uberettiget bortvist/ekskluderet, kan skriftligt klage til bestyrelsen, som undersøger sagen.
Stk.: 9 Klagefristen sættes til 14 dage. Efter denne frist bortfalder enhver klagemulighed.
Stk.: 10 Såfremt en skytte herefter, og efter bestyrelsens nærmere bestemmelser inden klagen er afgjort, deltager i træningsskydninger, må han/hun til enhver tid adlyde skydelederen/banekommandøren, og må ikke gribe forstyrrende ind i skydningen.

§ 8
Bestyrelsen.


Stk.: 1 Bestyrelsen består af 5 personer der vælges på den ordinære generalforsamling.
Stk.: 2 Formanden udpeges direkte på generalforsamlingen, og hans valgperiode er på et år af gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år af gangen.
Stk.: 3 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med:
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær

Stk.: 4 Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 16 år, der ikke står som bestyrelsesmedlem af anden skytteforening under DDS.
Stk.: 5 Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
Stk.: 6 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for at foreningens vedtægter overholdes og at beslutninger gennemføres, samt at foreningens medlemmer i fornødent omfang holdes underrettet enten ved møder eller meddelelser.
Stk.: 7 Skulle et medlem, der har modtaget valg, ønske at udtræde af foreningen, eller på anden måde få forfald, indtræder suppleanten.
Stk.: 8 På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som alle skal være fyldt 18 år.

§ 9
Hæftelse


Stk.: 1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk.: 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

§10
Generalforsamling.


Stk.: 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.: 2 Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned med mindst 14 dages indvarsling.
Stk.: 3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen.
Stk.: 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer der er mødt frem.
Stk.: 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk.: 6 Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
Stk.: 7 På generalforsamlingen kan der ikke foretages bindende afstemning om noget emne, der ikke i forvejen er optaget på generalforsamlingens endelige dagsorden.
Stk.: 8 Ved personvalg skal den foreslåede være indforstået.
Stk.: 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
- når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
- når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom, med forslag til dagsorden.
Stk.: 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
Stk.: 11 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:
A. Formand
B. Bestyrelsesmedlemmer
C. Suppleanter
D. Revisorer
E. Revisorsuppleanter
7. Eventuelt
§11
Foreningens ansigt


Stk.: 1 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.


§ 12
Valg og afstemning


Stk.: 1 Alle sager afgøres ved almindeligt flertal.
Stk.: 2 I tilfælde af stemmelighed, foretages en ny skriftlig afstemning. I tilfælde af ny stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk.: 3 Ændringer af foreningens vedtægter kræver 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk.: 4 Ophævelse af foreningen kræver 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk.: 5 Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af Amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige ejendele, samt for skyttegruppens vedkomne kartoteker over registreringspligtige våben. Formuen til P. A. S.
Stk.: 6 Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis blot et medlem kræver det.

§ 13
Regnskab


Stk.: 1 Regnskabet følger kalenderåret.
Stk.: 2 Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling.
Stk.: 3 Regnskabet revideres af foreningens revisorer.

JMH/090394 

 

© Store Heddinge Skytteforening 2018